Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-07-03 ( Imieniny: Anatola, Jacka)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Nabór na stanowisko urzędnicze: Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym

Nabór na stanowisko urzędnicze: Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym

Opoczno, 01.02.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie.

I. Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Adama Mickiewicza 2A, 26-300 Opoczno.

II. Stanowisko urzędnicze: Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym

III. Wymiar czasu pracy: cały etat

IV. Wymagania w odniesieniu do kandydata:

 1. Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; – art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku: Księgowy
 6. Wykształcenie:
 • ukończone studia magisterskie na kierunku rachunkowość lub innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość oraz 3-letnia praktyka zawodowa w księgowości lub
 • ukończone studia magisterskie lub równorzędne oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i 3-letnia praktyka w księgowości lub
 • wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy i 2-letnia praktyka w księgowości.

V. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych.
 2. Znajomość zasad klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarowania finansami jednostek budżetowych.
 3. Doświadczenie w pracy na oprogramowaniu dla jednostek budżetowych GROSZEK (program finansowo-księgowy BUDŻET, REJESTR VAT).
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 6. Umiejętność organizowania pracy własnej.
 7. Odporność na stres.
 8. Odpowiedzialność.
 9. Dokładność i rzetelność.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku – Księgowy:

 1. Terminowa ewidencja finansowo-księgowa operacji gospodarczych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
 2. Przyjmowanie, dekretowanie i sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień i analiz finansowych.
 4. Przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów i wydatków.
 5. Przygotowywanie propozycji zmian w planie wydatków budżetowych we współpracy z Głównym Księgowym.
 6. Sporządzanie poleceń przelewów na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do Gminy.
 7. Prowadzenie rejestru dłużników nienależnie pobranych świadczeń, przypisy ustawowych odsetek.
 8. Prowadzenie rejestru dochodów z tytułu wpłat za pobyt podopiecznych MGOPS w Opocznie w schronisku oraz rejestru wpłat za usługi opiekuńcze.
 9. Prowadzenie rejestru wpłat pożyczek z ZFŚS.
 10. Obsługa programu finansowo-księgowego.
 11. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie oraz Głównego Księgowego MGOPS w Opocznie.

VII. Informacja o warunkach pracy:

 1. Pierwsza umowa o pracę na czas określony, w celu sprawdzenia kompetencji, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat;
 3. Praca siedząca, przy komputerze, w budynku MGOPS w Opocznie. Miejsce pracy znajduje się na piętrze, w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Bezpieczne warunki pracy.
 4. Stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim. Budynek MGOPS w Opocznie nie jest wyposażony w windę;
 5. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r., poz. 1960).

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata/-tkę za zgodność z oryginałem);
 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata/-tkę za zgodność z oryginałem);
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem;
 6. Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku urzędniczym – Księgowy;
 7. Własnoręcznie podpisane:
 • oświadczenie, że kandydat/-tka nie był/-a skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o obywatelstwie,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO,          
 • oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm.).

IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %.

X. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres:
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Adama Mickiewicza 2A, 26-300 Opoczno, z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie” lub dostarczyć do kancelarii MGOPS w Opocznie, mieszczącej się w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 2A, pokój nr 7, z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie”.
 2. Termin składania ofert: do 11.02.2022r. do godz.12.00. Szczegółowe informacje pod nr telefonu: (44) 755-24-93.
 3. Dokumenty, które wpłyną do MGOPS po wyżej określonym terminie (liczy się data faktycznego wpływu do Ośrodka) nie będą rozpatrywane.
 4. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w BIP, na stronie internetowej MGOPS w Opocznie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

Wynik:

Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Autor: Ania Sitek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-01 14:44przez: Ania Sitek
Opublikowano:2022-02-01 15:46przez: Konrad Mlonka
Zmodyfikowano:2022-02-18 15:08przez: Konrad Mlonka
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie
Odwiedziny:407

Rejestr zmian

 • [2022-02-18 15:08:53]Konrad MlonkaUmieszczenie informacji o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
 • [2022-02-11 19:48:30]Konrad MlonkaUmeszczenie Informacji o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym

Banery/Logo