Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-07-03 ( Imieniny: Anatola, Jacka)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego MGOPS w Opocznie

Nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego MGOPS w Opocznie

Opoczno, 04.04.2022 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie ogłasza konkurs na stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

I. Nazwa i adres jednostki: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Adama Mickiewicza 2A, 26 300 Opoczno.

II. Stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

III. Wymiar czasu pracy: cały etat

IV. Wymagania w odniesieniu do kandydata:

 1. Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
 6. Wykształcenie:
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, umożliwiające wykonywanie obowiązków na stanowisku Kierownika Działu,
 • udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy.

V. Wymagania dodatkowe:

 1. Szczegółowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o samorządzie gminnym, prawa pracy
  oraz kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych.
 2. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.
 3. Doświadczenie w pracy z zespołem, umiejętność kierowania ludźmi i rozwiązywania konfliktów.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych Pakiet Office (Excel, Word).
 5. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej.
 6. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, komunikatywność, odpowiedzialność..
 7. Odporność na sytuacje stresowe.
 8. Umiejętność stosowania przepisów następujących aktów prawnych: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych.
 9. Bardzo dobra organizacja czasu pracy.
 10. Dyspozycyjność.. 
 11. Umiejętność analitycznego myślenia i pracy zespołowej.
 12. Empatia i wysoka kultura osobista.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Kierownik Działu  Administracyjno-Gospodarczego

 1. Kierowanie działalnością podległego działu zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami organizacji pracy,
 2. Ustalanie adekwatnego podziału zadań, sporządzanie zakresów czynności podległych pracowników i przedkładanie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi oraz ustalanie zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy,
 3. Bieżące monitorowanie zmian legislacyjnych dotyczących zadań kierowanego działu i ich wpływu na jego funkcjonowanie oraz opracowywanie i przedstawianie Dyrektorowi proponowanych zmian organizacji pracy kierowanej komórki,
 4. Nadzór nad merytorycznym załatwieniem spraw oraz przestrzeganiem przez pracowników obowiązujących przepisów prawa,
 5. Wykonywanie nadzoru służbowego nad podległymi pracownikami w zakresie prawidłowego, terminowego i efektywnego wykonywania zadań oraz prowadzeniem niezbędnej dokumentacji,
 6. Zabezpieczenie mienia i warunków ppoż. w zakresie nadzorowanej komórki organizacyjnej i stanowisk pracy,
 7. Dbałość o stan techniczny budynku i pomieszczeń Ośrodka, w tym remonty, naprawy, konserwację instalacji, sprzętu i wyposażenia,
 8. Nadzór nad wywozem odpadów komunalnych,
 9. Prowadzenie gospodarki materiałami biurowymi, środkami czystości, drukami ścisłego zarachowania,
 10. Prowadzenie ewidencji kluczy i kodów w Ośrodku, bieżący nadzór i wydawanie kluczy pracownikom,
 11. Nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez Ośrodek,
 12. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowym oraz ochroną budynku Ośrodka,
 13. Nadzór nad węzłem ciepłowniczym,
 14. Prowadzenie spraw związanych z używaniem samochodu służbowego i telefonów służbowych przez pracowników Ośrodka,
 15. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy, dyscypliny pracy i zasad bhp oraz zasad etyki zawodowej przez podległych pracowników poprzez osobisty przykład i tworzenie korzystnej atmosfery pracy zespołowej dla osiągnięcia zamierzonych celów,
 16. Sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie realizowanych zadań i przedstawianie ich Dyrektorowi,
 17. Opracowywanie w porozumieniu z Głównym Księgowym zapotrzebowania środków finansowych na realizację zadań działu,
 18. Współdziałanie w przygotowywaniu projektu budżetu Ośrodka w zakresie zadań realizowanych przez podległy dział,
 19. Realizacja zadań kierowanego działu wynikająca z przyjętego budżetu Ośrodka,
 20. Kontrola wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań wykonywanych w ramach funkcjonowania działu,
 21. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych: zarządzeń, regulaminów, instrukcji dotyczących kierowanego działu,
 22. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Ośrodku, w tym opracowywanie regulaminu i całości dokumentacji dotyczącej Z FŚS na potrzeby Ośrodka,
 23. Weryfikacja przedkładanych Dyrektorowi projektów, zarządzeń, regulaminów, instrukcji,
 24. Opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności kierowanego działu,
 25. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań powierzonych przez Dyrektora Ośrodka,
 26. Wykonywanie zadań i czynności prawnych zgodnie z zakresem pełnomocnictw i zarządzeń udzielonych przez Dyrektora,
 27. Prowadzenie postępowań administracyjnych w powierzonych sprawach,
 28. Analizowanie skarg i wniosków dotyczących zadań realizowanych przez podległy dział,
 29. Zapewnienie stałego przepływu informacji wewnątrz działu oraz pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,
 30. Nadzorowanie przekazywanej dokumentacji do Składnicy Akt na podstawie spisów zdawczo odbiorczych zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującej instrukcji kancelaryjnej Ośrodka,
 31. Nadzór nad opracowaniem materiałów analitycznych i sprawozdawczości z zakresu działania podległej komórki organizacyjnej,
 32. Udzielanie merytorycznego wsparcia pracownikom podległej komórki w realizacji zadań: prowadzenie instruktarzy, szkoleń oraz dbałość o ponoszenie kwalifikacji,
 33. Zarządzanie planem urlopów podległych pracowników,
 34. Dokonywanie okresowej oceny pracy podległych pracowników oraz kontrola wykonywanych zadań, występowanie z odpowiednimi wnioskami do Dyrektora,
 35. Wykonywanie czynności zapewniających prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej,
 36. Nadzór nad działalnością punktu informacyjnego (stanowiska ds. obsługi mieszkańców) i punktu kancelaryjnego,
 37. Współpraca z operatorem pocztowym w zakresie realizacji obsługi pocztowej Ośrodka,
 38. Obsługa skrzynki korespondencyjnej zewnętrznej,
 39. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Ośrodka,
 40. Dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

VII. Informacja o warunkach pracy:

 1. Pierwsza umowa o pracę na czas określony, w celu sprawdzenia kompetencji, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat;
 3. Praca siedząca, przy komputerze, w budynku MGOPS w Opocznie. Miejsce pracy znajduje się na piętrze, w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Bezpieczne warunki pracy.
 4. Stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim. Budynek MGOPS w Opocznie nie jest wyposażony w windę;
 5. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r., samorządowych (Dz.U. z 2021r., poz. 1960).poz. 1960).

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, poświadczone przez kandydata/-tkę za zgodność z oryginałem (oryginały dokumentów do wglądu po przejściu do II etapu);
 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, poświadczone przez kandydata/ -tkę za zgodność z oryginałem (oryginały dokumentów do wglądu po przejściu do II etapu);
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem;
 6. Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku kierowniczym urzędniczym Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego;
 7. Własnoręcznie podpisane:
 • oświadczenie, że kandydat/ tka nie był/ a skazany/ a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o obywatelstwie,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO, zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji.

IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób z niepełnosprawnością:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %.

X. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Adama Mickiewicza 2A, 26-300 Opoczno, z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie” lub dostarczyć do sekretariatu MGOPS w Opocznie, mieszczącego się w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 2A, pokój nr 14, z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie”.
 2. Termin składania ofert: do 19 kwietnia 2022r. do godz. 10.00. Szczegółowe informacje pod nr telefonu: (44) 741 60 41
 3. Dokumenty, które wpłyną do MGOPS po wyżej określonym terminie (liczy się data faktycznego wpływu do Ośrodka) nie będą rozpatrywane.
 4. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w BIP, na stronie internetowej MGOPS w Opocznie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

   

Wynik:

Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze

Autor: Anna Sitek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-04 20:56przez: Anna Sitek
Opublikowano:2022-04-04 14:43przez: Konrad Mlonka
Zmodyfikowano:2022-04-25 14:40przez: Konrad Mlonka
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie
Odwiedziny:248

Rejestr zmian

 • [2022-04-25 14:40:27]Konrad MlonkaUmieszczenie informacji o wyniku naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze
 • [2022-04-19 20:47:04]Konrad MlonkaUmeszczenie Informacji o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Banery/Logo