Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2021-11-30 ( Imieniny: Andrzeja, Maury)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Administrator stanowiska ds. technicznych

Administrator stanowiska ds. technicznych

Opoczno, 27.05.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: Administrator stanowiska ds. technicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie.

I. Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Mikołaja Kopernika 3, 26-300 Opoczno.

II. Stanowisko urzędnicze: Administrator ds. technicznych

III. Wymiar czasu pracy: cały etat

IV. Wymagania w odniesieniu do kandydata:

1.Posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
2.Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 3.Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; – art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o prac. samorządowych;
4. Posiada nieposzlakowaną opinię;
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku: Administrator stanowiska ds. technicznych
6.Wykształcenie minimum średnie

V. Wymagania konkursowe:

1. Udokumentowany minimum 5-letni staż pracy w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym
2. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych
3. Prawo jazdy kat. B
4.Umiejętność pracy w zespole.
5.Dyspozycyjność.
6.Odpowiedzialność.
7.Kreatywność.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1 .Rozpatrywanie wniosków zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
2. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań.
3. Opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.
4. Współpraca z innymi pracownikami oraz instytucjami.
5. Prawidłowe prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.
6. Dbałość o stan techniczny budynków i pomieszczeń Ośrodka, w tym remonty, naprawy, konserwację
instalacji, sprzętu i wyposażenia,
7. Dbałość o utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych oraz estetycznego wyglądu budynku Ośrodka i jego otoczenia,
8. Planowanie zakupów środków trwałych, wyposażenia Ośrodka, materiałów eksploatacyjnych, biurowych, środków czystości, mebli, druków, prasy, czasopism, wydawnictw książkowych i innych artykułów na potrzeby Ośrodka,
9. Prowadzenie gospodarki materiałami biurowymi, środkami czystości, drukami ścisłego zarachowania.
10. Prowadzenie ewidencji kluczy i kodów w Ośrodku, bieżący nadzór i wydawanie kluczy pracownikom.
11. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, likwidacja środków trwałych, prowadzenie rejestru powierzenia mienia,
12. Nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez Ośrodek,
13. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowym Ośrodka,
14. Prowadzenie spraw związanych z ochroną budynku Ośrodka,
15. Nadzór nad węzłem ciepłowniczym,
16. Opracowywanie projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji w zakresie działalności Zespołu,
17. Prowadzenie spraw związanych z używaniem samochodu służbowego i telefonów służbowych przez pracowników MGOPS w Opocznie,
18. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Ośrodku, w tym opracowywanie regulaminu i całości dokumentacji dotyczącej ZFŚS na potrzeby MGOPS w Opocznie,
19. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

VII. Informacja o warunkach pracy:

1) Pierwsza umowa o pracę na czas określony, w celu sprawdzenia kompetencji z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
2) Wymiar czasu pracy: pełny etat;
3) Praca siedząca, przy komputerze, w budynku MGOPS w Opocznie oraz w terenie. Miejsce pracy znajduje się na parterze, w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Bezpieczne warunki pracy.
4) Stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim. Budynek MGOPS w Opocznie nie jest wyposażony w windę;
5) Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936 z późn. zm.)

VIII. Wymagane dokumenty

1.Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
2.List motywacyjny;
3.Dokumenty poświadczające wykształcenie ( kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);
4.Kserokopie świadectw pracy;
5.Kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem;
6.Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności , o stanie zdrowia, o nieposzlakowanej opinii; o obywatelstwie;
7.Inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje);
8.Zaświadczenie o zatrudnieniu- w przypadku trwania stosunku pracy.

IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %.

X. Miejsce i termin składania dokumentów:

1. Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Mikołaja Kopernika 3,26-300 Opoczno, z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Administrator stanowiska ds. technicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie” lub dostarczyć do sekretariatu MGOPS w Opocznie, mieszczącego się w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 3, pokój nr 1, z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Administrator stanowiska ds. technicznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie”.
2. Termin składania ofert: do 14.06.2021 r. do godz.12.00. Szczegółowe informacje pod nr telefonu: (44) 755-24-93
3. Dokumenty, które wpłyną do MGOPS powyżej określonym terminie (liczy się data faktycznego wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
4. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w BIP na stronie internetowej MGOPS w Opocznie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

Wyniki:

Informacja o osobach spełniających wymagania do konkursu administrator ds. technicznych

 

/--/
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opocznie
Wiesława Kurowska

Autor: Bartosz Ziębaczewski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-27 15:11przez: Bartosz Ziębaczewski
Opublikowano:2021-05-27 11:21przez: Konrad Mlonka
Zmodyfikowano:2021-06-15 10:17przez: Konrad Mlonka
Podmiot udostępniający: MGOPS w Opocznie
Odwiedziny:402

Rejestr zmian

  • [2021-06-15 10:17:48]Konrad MlonkaWstawienie wyniku konkursu
  • [2021-05-27 15:12:09]Konrad MlonkaDodanie dokumentu o konkursie
  • [2021-05-27 15:01:07]Konrad MlonkaWstawienie konkursu na BIP

Banery/Logo