Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-07-03 ( Imieniny: Anatola, Jacka)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Nabór na stanowisko kierownicze: Zastępca Dyrektora MGOPS w Opocznie

Nabór na stanowisko kierownicze: Zastępca Dyrektora MGOPS w Opocznie

Opoczno, 08.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie ogłasza konkurs na stanowisko kierownicze urzędnicze: Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

I. Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Adama Mickiewicza 2A, 26-300 Opoczno.

II. Stanowisko kierownicze urzędnicze: Zastępca Dyrektora

III. Wymiar czasu pracy: cały etat

IV. Wymagania w odniesieniu do kandydata:

 1. Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; – art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku: Zastępca Dyrektora
 6. Wykształcenie:
  • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, umożliwiające wykonywanie obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora,
  • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  • udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,

V. Wymagania dodatkowe:

 1. Szczegółowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o samorządzie gminnym, prawa pracy oraz kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych.
 2. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.
 3. Biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych – Pakiet Office (Excel, Word).
 4. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej.
 5. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, komunikatywność, odpowiedzialność.
 6. Odporność na sytuacje stresowe.
 7. Umiejętność stosowania przepisów następujących aktów prawnych: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych.
 8. Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z środków zewnętrznych.
 9. Bardzo dobra organizacja czasu pracy.
 10. Dyspozycyjność.
 11. Empatia i wysoka kultura osobista.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku – Zastępca Dyrektora:

 1. Wykonywanie zadań w granicach posiadanych upoważnień, w tym prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.
 2. Odpowiedzialność za organizację i nadzór merytoryczny nad pracą: Działu Pomocy Środowiskowej, Działu Świadczeń z Pomocy Społecznej, Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, Działu Administracyjno-Gospodarczego.
 3. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i okresowej oceny pracy osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych poprzez stosowanie zasady podległości służbowej, określonej w Regulaminie Oceny Pracowników.
 4. Sprawowanie nadzoru nad statystyką i sprawozdawczością w zakresie świadczonej pomocy i realizacji poszczególnych zadań.
 5. Koordynowanie pracy nad oceną zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 6. Przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka.
 7. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odnoszących się do działań realizowanych przez podległe komórki organizacyjne oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi.
 8. Wykonywanie czynności zapewniających prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej.
 9. Opracowywanie instrukcji i procedur na polecenie Dyrektora lub w przypadku uznania za celowe dla ujednolicenia postępowania na wszystkich stanowiskach pracy w wybranych sprawach dotyczących realizacji zadań z zakresu działania podległych komórek i przedkładanie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi Ośrodka.
 10. Uwierzytelnianie odpisów i kopii dokumentów wytworzonych przez Ośrodek w indywidualnych sprawach wynikających z postępowania administracyjnego, udostępnianych na podstawie art. 73 KPA oraz akt stanowiących informację publiczną w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
 11. Współpraca z Urzędem Miejskim i innymi instytucjami w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
 12. Koordynowanie realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 13. Dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

VII. Informacja o warunkach pracy:

 1. Pierwsza umowa o pracę na czas określony, w celu sprawdzenia kompetencji, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat;
 3. Praca siedząca, przy komputerze, w budynku MGOPS w Opocznie. Miejsce pracy znajduje się na piętrze, w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Bezpieczne warunki pracy.
 4. Stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim. Budynek MGOPS w Opocznie nie jest wyposażony w windę;
 5. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r., poz. 1960).

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, poświadczone przez
  kandydata/-tkę za zgodność z oryginałem (oryginały dokumentów do wglądu po przejściu do II etapu);
 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje
  i doświadczenie zawodowe, poświadczone przez kandydata/-tkę za zgodność z oryginałem (oryginały
  dokumentów do wglądu po przejściu do II etapu);
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym
  podpisem;
 6. Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku kierowniczym
  urzędniczym – Zastępca Dyrektora;
 7. Własnoręcznie podpisane:
  • oświadczenie, że kandydat/-tka nie był/-a skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
   publicznych,
  • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
  • oświadczenie o obywatelstwie,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO,
  • oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm.).

IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób z niepełnosprawnością:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %.

X. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Adama Mickiewicza 2A, 26-300 Opoczno, z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie” lub dostarczyć do kancelarii MGOPS w Opocznie, mieszczącej się w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 2A, pokój nr 2, z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie”.
 2. Termin składania ofert: do 23 marca 2022r. do godz. 10.00. Szczegółowe informacje pod nr telefonu: (44) 741 60 41.
 3. Dokumenty, które wpłyną do MGOPS po wyżej określonym terminie (liczy się data faktycznego wpływu do Ośrodka) nie będą rozpatrywane.
 4. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w BIP, na stronie internetowej MGOPS w Opocznie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

Wynik:

Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko kierownicze: Zastępca Dyrektora MGOPS w Opocznie

Autor: Anna Sitek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-08 15:28przez: Anna Sitek
Opublikowano:2022-03-08 21:45przez: Konrad Mlonka
Zmodyfikowano:2022-03-29 21:39przez: Konrad Mlonka
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie
Odwiedziny:633

Rejestr zmian

 • [2022-03-29 21:39:00]Konrad MlonkaUmieszczenie informacji o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko kierownicze - Zastępca Dyrektora MGOPS w Opocznie
 • [2022-03-08 16:01:10]Konrad MlonkaWstawienie konkursu na BIP

Banery/Logo