Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2023-03-23 ( Imieniny: Feliksa, Konrada)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Nabór na stanowisko: Pracownik socjalny

Nabór na stanowisko: Pracownik socjalny

Opoczno, 13.05.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik socjalny

I. Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Adama Mickiewicza 2A, 26-300 Opoczno.

II. Stanowisko urzędnicze: Pracownik socjalny

III. Wymiar czasu pracy: cały etat

IV. Wymagania w odniesieniu do kandydata:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku: Pracownik socjalny
 6. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 2268).

V. Wymagania dodatkowe:

 1. Szczegółowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty”, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, prawa pracy oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. Mile widziane doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzonej pracy socjalnej.
 3. Umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich, analityczne podejście do problemów, umiejętność podejmowania działań interdyscyplinarnych.
 4. Umiejętność skutecznego komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionym roszczeniowo, zagrożonym wykluczeniem lub już wykluczonym społecznie.
 5. Umiejętność pracy zespołowej i organizowania pracy własnej.
 6. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
 7. Zaangażowanie.
 8. Bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy.
 9. Sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
 10. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odporność na stres.
 11. Biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych Pakiet Office (Excel, Word).
 12. Znajomość systemu informatycznego POMOST.
 13. Prawo jazdy kat. B mile widziane.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku – Pracownik socjalny:

 1. Prowadzenie pracy socjalnej poprzez wykonywanie kolejnych metodycznych etapów działania z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.
 2. Pomoc w wykorzystywaniu przez osobę/rodzinę swoich uprawnień i zasobów w celu poprawy swojej sytuacji m.in. finansowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej.
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
 4. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
 5. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 6. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa.
 7. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie społeczności lokalnej).
 8. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie zadań samopomocowych.
 9. Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.
 10. Organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym.
 11. Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

VII. Informacja o warunkach pracy:

 1. Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat;
 3. Praca siedząca, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, bezpośredni kontakt z klientem. Miejsce pracy znajduje się w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Bezpieczne warunki pracy.
 4. Stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim. Budynek MGOPS w Opocznie nie jest wyposażony w windę.
 5. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r., poz. 1960).

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, poświadczone przez kandydata/ tkę za zgodność z oryginałem (oryginały dokumentów do wglądu po przejściu do II etapu);
 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, poświadczone przez kandydata/ tkę za zgodność z oryginałem (oryginały dokumentów do wglądu po przejściu do II etapu);
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem;
 6. Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku - Pracownik socjalny;
 7. Własnoręcznie podpisane:
 • oświadczenie, że kandydat/-tka nie był/-a skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o obywatelstwie,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO,         
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji.

IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %.

X. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres:
  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Adama Mickiewicza 2A, 26-300 Opoczno, z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko Pracownik socjalny w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie” lub dostarczyć do sekretariatu MGOPS w Opocznie, mieszczącego się w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 2A, pokój nr 14, z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko Pracownik socjalny w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie”.
 2. Termin składania ofert: do 27 maja 2022r. do godz. 10.00. Szczegółowe informacje pod nr telefonu: (44) 741 60 41
 3. Dokumenty, które wpłyną do MGOPS po wyżej określonym terminie (liczy się data faktycznego wpływu do Ośrodka) nie będą rozpatrywane.
 4. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w BIP, na stronie internetowej MGOPS w Opocznie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

Wyniki:

Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko pracownik socjalny

/--/
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opocznie
Beata Rogulska

Autor: Anna Sitek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-13 15:11przez: Anna Sitek
Opublikowano:2022-05-13 18:12przez: Konrad Mlonka
Zmodyfikowano:2022-05-27 18:08przez: Konrad Mlonka
Podmiot udostępniający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie
Odwiedziny:887

Rejestr zmian

 • [2022-05-27 18:08:50]Konrad MlonkaUmeszczenie Informacji o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko pracownik socjalny

Banery/Logo